Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.herbatea.sk

JV MEAT s.ro.

Jesenského 96/72

943 01 Štúrovo

IČO: 46 981 357

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára umiestneného na stráne e-shopu, www.herbatea.sk, ktorý je dostupný počas vykonávania nákupu kupujúceho v košíku e-shopu.

 

2. Účel spracovania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu-faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, §71 ods.2 písm. b

Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.

Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru, telefonicky resp. prostredníctvom elektronickej pošty.

Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.herbatea.sk.

Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

 

3. Zoznam spracúvaných údajov

-          Fakturačné údaje

-          Meno a priezvisko

-          Adresa trvalého bydliska

-          Údaje pre doručenie

-          Meno a priezvisko príjemcu

-          Doručovacia adresa

-          Telefonický kontakt

-          Adresa elektronickej pošty / pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na telefónnom čísle/

údaje získané pri odovzdaní tovaru

-          Číslo občianskeho preukazu/ ochrana Vás aj nás, aby Váš tovar neprevzala neoprávnená  osoba , to neplatí pri dobierke/

-          Údaje o Vašich objednávkach, pre potreby riešenia prípadných reklamácií

 

4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z toho dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla občianskeho preukazu nevyžaduje.

 

5. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytované

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcich databázy osobných údajov, ani žiadnym tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.:

Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, celková ceny objednávky prípade dobierky .

Vo výnimočných prípadoch môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť okrem Slovenskej pošty. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 

6. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to  najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osobe , ako údaje pre doručenie / meno, priezvisko, tel. číslo /, robí tok iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, uvedenými na stránke www.herbatea.sk.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti / list, elektronická pošta/ od prevádzkovateľa vyžadovať:

- informácie o stave spracovania jej osobných údajov

- informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje

- odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

- opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

- likvidáciu jej osobných údajov

- zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.herbatea.sk, pokiaľ sa pri nákupe zaregistroval.

- zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č.122/2013 Z .z. elektronickou poštou na adrese info@herbatea.sk .

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.