Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platné pre nákup v e-shope herbatea.sk

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom, dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.herbatea.sk je spoločnosť JV Meat s.r.o. so sídlom Jesenskeho 96/72, Štúrovo 943 01.
 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 3. Tovarom  sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 4. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, emailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní. 

 

Článok II.   

Cena  

 1. Ceny uvedené pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH. 
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. 

 

Článok III. 

Ako nakupovať

 1. Všetky produkty sú  zoradené do základných kategórií  podľa špecifikácií jednotlivých produktov.
 2. Vybraný produkt vložte do košíka, do ktorého môžete postupne vkladať všetky vami žiadané produkty. Ak ste nákup ukončili, stlačte ikonu košíka, skontrolujte si svoju objednávku, vyplňte objednávací formulár, zvoľte spôsob platby a dopravy a objednávku odošlite.
 3. Prosíme, aby ste vaše kontaktné údaje vypĺňali presne, aj s diakritikou.
 4. Príjem každej vašej objednávky je potvrdený automatickým e-mailom. Ak ste tento e-mail neobdržali, je potrebné sa uistiť o stave a  spracovaní objednávky zaslaním e-mailu na adresu: info@herbatea.sk 

 

Článok IV.

Objednávka  

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope predávajúcim. Pre  vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje  a zvoliť  možnosti dopravy a platby za objednaný tovar. 
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a  objednávka sa stáva záväznou. 
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 1. tohto článku, ide o sumarizačný email s informáciou o vašom nákupe obsahujúci aj potrebné formuláre v zmysle Zákona 102/ 2014 Z.z.
 4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.  

 

Článok V.   

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovne:
 • Platba na dobierku pri preberaní poštovej zásielky.
 • Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí.

 

Článok VI.   

Dodacie podmienky  

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia.  Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 2. Spolu s tovarom je zákazníkovi daňový doklad.

3    Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

4.   Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

 • Slovenskej pošty, 
 • vlastnou dopravou predávajúceho alebo kuriérom.
 • osobne na zvolenej prevádzke v objednávke (produkty si môžete prevziať na adrese: JV MEAT s.r.o. , Jesenského 96/72, Štúrovo 94301.V tomto prípade je však nutné vopred sa dohodnúť o termíne prevzatia.

 

Článok VII. 

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Možnosti prepravy sú nasledovné:
 • Osobné prevzatie na adrese Jesenského 96/72 Štúrovo                                     0,00 €
 • Slovenská pošta na dobierku                                                                           3,90 €

 

 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

Článok VIII.   

Prevod vlastníckeho práva  

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku. 
 2. Tovar, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.   

 

Článok IX.   

Storno objednávky 

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku .
 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.   

 

Článok X.   

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár Odstúpenie od zmluvy.Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 
 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.   
 4. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..   

 

Článok XI.   

Práva a povinnosti zmluvných strán  

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. 
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
  4. Predávajúci je povinný:
   1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, 
   2. spolu s tovarom  zaslať zákazníkovi daňový doklad.

 

Článok XII. 

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov. 
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa
 4.  Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. 
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na info@herbatea.sk, alebo kliknutím na tlačidlo priamo v reklamnom emaili, ktoré je na zrušenie prijímania newsletterov určené. A z našej strany vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 

Článok XIII.  

Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2. písm. a 
 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy. 

 

Článok XIV.   

Záverečné ustanovenia 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tými všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. 
 2. Pri reklamácii platia všeobecné podmienky platné v SR. V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky na čísle 0908 388 125, alebo e-mailom na adrese info@herbatea.sk. Podmienkou pre reklamáciu je predmet reklamácie, faktúra, vyplnený a vlastnoručne podpísaný reklamačný protokol. Všetky náležitosti musia byť odoslané Slovenskou poštou (ani reklamačný protokol nesmie byť súčasťou emailu) alebo doručené osobne.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. 
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií na internetovej stránke e-shopu.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 15. marca 2016.